Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en aangegane overeenkomsten van Atelier Jacobs zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Atelier Jacobs worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Atelier Jacobs ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 Waar in deze Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
1.6 Atelier Jacobs behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2 Aanbiedingen / Overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen van Atelier Jacobs zijn vrijblijvend en Atelier Jacobs behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Atelier Jacobs is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de Klant meegedeeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven emailadres. Deze overeenkomst kan door Atelier Jacobs herroepen worden in geval de Klant niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.

Artikel 3 Prijzen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s exclusief BTW en vrachtkosten.
3.2 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
3.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen telefonisch, of via email verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Atelier Jacobs kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten.
3.4 Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Artikel 4 Betalingen
4.1 Betaling geschiedt per bank, binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij betaling binnen 8 dagen geldt een korting van 2%. Aan uw bestellingen kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
4.2 Bestellingen vanaf EURO 350.- worden FRANCO bezorgd tot aan de grens.
4.2 Bij ophalen goederen uit het magazijn geldt CASH & CARRY.
4.3 Atelier Jacobs kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via Atelier Jacobs.
4.4 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Atelier Jacobs Bij overmaking gelieve factuur- en klantnummer vermelden.
4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Atelier Jacobs gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 5 Bezorging
5.1 Bestellingen vanaf EURO 500.- worden FRANCO bezorgd tot aan de grens.
5.2 Transportkosten worden berekend bij bestellingen die minder zijn dan EURO 500.-

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 Geleverde goederen blijven eigendom van Atelier Jacobs totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 7 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
7.1 Op de vormgeving en uitvoering van alle modellen behoudt Atelier Jacobs auteurs- en beeldrecht voor. Reproductie of namaak is verboden.

Artikel 8 Breuk
8.1 Producten met breuk worden gecrediteerd tot 1 maand na factuurdatum.

Artikel 10 Overmacht
10.1 In geval van overmacht is Atelier Jacobs niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 11 Persoonsgegevens
11.1 Atelier Jacobs zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacy Beleid.
11.2 Atelier Jacobs neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14 Diversen
14.1 Wanneer door Atelier Jacobs gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nummer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Atelier Jacobs deze Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 15 Adviesprijzen
15.1 Adviesprijzen dienen gehandhaafd te worden zowel in de winkels als op websites.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.